Oulun Säh­kö­tek Oy — pal­ve­le­va säh­kö­lii­ke Oulus­sa ja Pohjois-Pohjanmaalla

Vuo­des­ta 1994
Oulun Säh­kö­tek Oy on vuon­na 1994 perus­tet­tu oulu­lai­nen säh­kö­lii­ke. Pää­toi­mia­lu­eem­me on Oulu ja Oulun lähi­kun­nat. Tar­vit­taes­sa meil­tä läh­tee säh­kö­mies myös kau­em­mak­si asen­nuk­sia tekemään.
Asia­kas­tyy­ty­väi­syys
Tyy­ty­väi­nen asia­kas on jokai­sen säh­kö­työm­me pää­ta­voi­te. Ammat­ti­tai­toi­sel­la hen­ki­lös­töl­läm­me on vank­ka alan osaa­mi­nen. Oli­pa kysees­sä pie­nem­pi säh­kö­asen­nus tai isom­pi säh­kö­ura­koin­ti, voit luot­taa osaa­mi­seem­me. Meil­lä on koke­mus­ta myös säh­kö­lait­tei­den kun­toar­vioin­neis­ta ja huolloista.
Tuke­sin rekisteröimä
Oulun Säh­kö­tek Oy on tur­val­li­suus- ja kemi­kaa­li­vi­ras­to Tuke­sin rekis­te­röi­mä säh­kö- ja teleu­ra­koit­si­ja. Säh­kö­tek kuu­luu myös Elfin-ket­juun, joka on Suo­men suu­rin säh­kö­ura­koit­si­joi­den muo­dos­ta­ma val­ta­kun­nal­li­nen yhteenliittymä.

Uusi toi­mi­ti­la

Olem­me muut­ta­neet vuo­den 2017 alus­ta uusiin toi­mi­ti­loi­hin Oulun Taka­laa­ni­laan osoit­tee­seen Hil­tusen­tie 20, 90620 Oulu. Uusis­sa toi­mi­ti­lois­sam­me on varas­to- ja toi­mis­to­ti­lo­jen lisäk­si asiak­kai­ta var­ten suun­ni­tel­tu viih­tyi­sä mal­lis­tu­dio, jos­sa on kat­ta­vas­ti esi­tel­ty eri­lai­sia valais­tus- ja säh­kö­ka­lus­te­rat­kai­su­ja. Mal­lis­tu­dios­sa on esil­lä myös kodin äänen­tois­toon liit­ty­vä moni­huo­ne­jär­jes­tel­mä. Lisäk­si esil­lä on ener­gian­sääs­töön liit­ty­viä rat­kai­su­ja kuten aurin­ko­pa­nee­lit, led-valai­si­met ja Cle­Box-lait­teet. Mal­lis­tu­dio hel­pot­taa niin yksi­tyis- kuin yri­tys­asiak­kai­den säh­kö­suun­nit­te­lua, sil­lä eri­lai­set mal­lit ja rat­kai­sut ovat kon­kreet­ti­ses­ti näh­tä­vis­sä eri­lai­sis­sa huonetiloissa.