Oulun Säh­kö­tek Oy

Oulun Säh­kö­tek Oy on vuon­na 1994 perus­tet­tu täy­den pal­ve­lun säh­kö­alan yri­tys. Nyky­ään toi­mim­me myös Rova­nie­men alu­eel­la tytä­ryh­tiöm­me Poh­joi­sen Säh­kö­tek Oy:n toi­mes­ta. Pal­ve­lu­kon­sep­tim­me kat­taa kai­ken kokoi­set säh­kö­työt aina suun­nit­te­lus­ta koh­teen luo­vu­tuk­seen asti avai­met käteen- peri­aat­teel­la. Asiak­kai­tam­me ovat niin yksi­tyis­asiak­kaat, raken­nus­liik­keet, yri­tyk­set kuin taloyhtiötkin.

Lii­ty tyy­ty­väis­ten asiak­kai­dem­me joukkoon!

Säh­kö­ura­koin­ti

Säh­kö­suun­nit­te­lu

Aurin­ko­pa­nee­lit

Rahoi­tus

Refe­rens­sit

Ener­gian­sääs­tö­rat­kai­sut

Hil­tusen­tie 20 A 5
90620 Oulu

  Nimi*

  Säh­kö­pos­ti*

  Puhe­lin*

  Osoi­te

  Haluan tar­jouk­sen

  Vies­ti