Laa­duk­kaat aurin­ko­pa­nee­lit Oulusta

Luon­non ener­gia tal­teen aurinkopaneeleilla.

Aurin­ko­säh­kö on pääs­tö­tön­tä, uusiu­tu­vaa ener­gi­aa. Se saa­daan käyt­töön, kun aurin­ko­pa­nee­li ottaa tal­teen aurin­gon sätei­lyn ja muun­taa sen säh­kök­si. Aurin­ko­pa­nee­lit asen­ne­taan yleen­sä katol­le, jos­sa ne otta­vat aurin­gon­sä­teet tal­teen par­haas­sa mah­dol­li­ses­sa asen­nos­sa. Raken­nus­ten 0- ener­gia­ta­voit­tei­den astues­sa voi­maan uusiu­tu­van ener­gian mer­ki­tys kas­vaa tule­vai­suu­des­sa huomattavasti.

Lisäk­si asen­nam­me ver­kon­vaih­to­kyt­ki­miä, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat säh­kö­kat­kon aika­na gene­raat­to­rin kyt­ke­mi­sen tuot­ta­maan säh­köä koh­tee­seen. Syr­jä­seu­duil­la ja maa­ti­loil­la, jois­sa säh­kö­kat­kot voi­vat kes­tää usei­ta päi­viä, ver­kon­vaih­to­kyt­kin mah­dol­lis­taa esi­mer­kik­si aurin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­män tuot­ta­man säh­kön käytön.

Aurin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­mä toi­mii täy­sin auto­maat­ti­ses­ti. Täl­löin käy­te­tään ensi­si­jai­ses­ti panee­lien tuot­ta­maa säh­köä ja jos se ei rii­tä, tar­vit­ta­va säh­kö saa­daan säh­kö­ver­kos­ta. Tar­vit­taes­sa aurin­ko­pa­nee­li voi­daan liit­tää akkui­hin esi­mer­kik­si vapaa-ajan asun­noil­la, jois­sa säh­kö­verk­koa ei ole käy­tet­tä­vis­sä. Aurin­ko­pa­nee­lei­den tuot­ta­ma ener­gia varas­toi­tuu akkui­hin. Invert­te­rin avul­la aurin­ko­pa­nee­li tuot­ta­ma tasa­vir­ta (12 V jär­jes­tel­mä) muun­ne­taan vaih­to­vir­rak­si (230 V jär­jes­tel­mä), jol­loin säh­kö­asen­nuk­set voi­daan teh­dä samal­la tavoin kuin säh­kö­verk­koon lii­te­tys­sä kiin­teis­tös­sä. Yli­jää­mäe­ner­gia voi­daan myy­dä ener­gia­lai­tok­sel­le, jos sii­tä on teh­ty sopimus.

Tar­joa­mis­sam­me aurin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­mis­sä käy­te­tään ainoas­taan kes­tä­viä ja laa­duk­kai­ta aurin­ko­pa­nee­lei­ta. Aurin­ko­pa­nee­leil­la on 25 vuo­den teho­ta­kuu, joka takaa, että 80 % aurin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­män huip­pu­te­hos­ta on vie­lä jäl­jel­lä 25 vuo­den kulut­tua. Lisäk­si käy­täm­me laa­duk­kaim­pia invert­te­rei­tä, jois­sa takuut ovat jopa 10 vuot­ta. Jokai­sel­le kat­to­tyy­pil­le löy­tyy oma kiin­ni­tys­jär­jes­tel­män­sä. Lisäk­si vali­koi­mas­tam­me löy­tyy rat­kai­sut maa­han, tasa­ka­tol­le ja jul­ki­si­vul­le asen­net­ta­viin järjestelmiin.

Oulun Säh­kö­tek Oy:n kaut­ta saat aurin­ko­pa­nee­li­rat­kai­sut avai­met käteen-peri­aat­teel­la niin kotii­si kuin vapaa-ajan asun­nol­le­si­kin. Hoi­dam­me puo­les­ta­si lupa-asiat (ener­gia­lai­tos ja raken­nus­val­von­ta). Asen­nuk­sis­ta teem­me säh­kö­tar­kas­tus­pöy­tä­kir­jan ja annam­me takuun työl­le ja tar­vik­keil­le. Ota yhteyt­tä, niin ammat­ti­lai­sem­me suun­nit­te­le­vat ja tar­joa­vat juu­ri sinul­le sopi­van aurinkosähköjärjestelmän.

Kaut­tam­me jär­jes­tyy myös edul­li­nen vakuu­de­ton rahoi­tus, kysy asian­tun­ti­joil­tam­me lisää.