1.    Asia­kas­läh­töi­nen sähkösuunnittelu

Onnis­tu­neen säh­kö­töi­den toteu­tuk­sen edel­ly­tys on tark­ka säh­kö­suun­ni­tel­ma. Säh­kö­suun­nit­te­lun tavoi­te on asiak­kaan yksi­löl­lis­ten toi­vei­den lisäk­si suun­ni­tel­la ener­gia­te­hok­kaat ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­set säh­kö­rat­kai­sut sekä taa­ta viih­tyi­sä ja tur­val­li­nen koti tai liiketila.

Säh­kö­te­kin säh­kö­suun­nit­te­lus­sa huo­mioi­daan myös eri­lai­set äänen­tois­to­rat­kai­sut, jot­ka vali­tet­ta­van usein jää­vät säh­kö­suun­nit­te­lus­sa huo­mioi­mat­ta. Tar­joam­me esi­mer­kik­si laa­duk­kaan lan­gat­to­man Sonok­sen moni­huo­ne­jär­jes­tel­män, mikä on mah­dol­lis­ta rahoit­taa tar­vit­taes­sa nol­la­kor­ko­ra­hoi­tuk­sel­la. Suun­nit­te­lem­me pis­to­rasiat oikeil­le pai­koil­leen, min­kä avul­la saam­me koko talon kat­ta­van äänen­tois­to­jär­jes­tel­män käyttöösi.

Asiak­kaan valin­to­ja ja säh­kö­suun­nit­te­lua hel­pot­ta­maan toi­mi­ti­lois­sam­me on erit­täin viih­tyi­sä ja kat­ta­va mal­lis­tu­dio eri­lai­si­ne valaistus‑, sähkökalustus‑, äänen­tois­to- ja ener­gian­sääs­tö­rat­kai­sui­neen. Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan mallistudioomme!

2.    Kus­tan­nusar­vion teko säh­kö­suun­nit­te­lun pohjalta

Ennen kuin säh­kö­suun­ni­tel­maa ale­taan teh­dä, tie­dus­tel­laan asiak­kaan toi­veet ja bud­jet­ti säh­kö­töi­den osal­ta. Näi­den poh­jal­ta on hyvä läh­teä suun­nit­te­le­maan jär­ke­vää säh­kö­ko­ko­nai­suut­ta asiak­kaal­le. Jos toi­veet ylit­tä­vät bud­je­tin, Säh­kö­te­kil­lä on tar­jo­ta nol­la­kor­ko rahoi­tus kat­ta­maan ero­tus tai vaik­ka koko säh­kö­urak­ka, jol­loin säh­kö­töi­hin suun­ni­tel­lut rahat jää­vät käyt­töön esi­mer­kik­si kodin sisus­ta­mi­seen. Lopul­li­nen kus­tan­nusar­vio saa­daan teh­tyä val­miin säh­kö­suun­ni­tel­man pohjalta.

3.    Sopi­muk­sen ja aika­tau­lun laatiminen

Säh­kö­tek laa­tii säh­kö­ura­kas­ta kir­jal­li­sen sopi­muk­sen, jos­sa ker­ro­taan tar­kas­ti säh­kö­ura­kan sisäl­tö ja urak­ka­hin­ta. Samal­la laa­di­taan sito­va aika­tau­lu, jon­ka mukaan eri työ­vai­heet teh­dään olet­taen, että muut ura­koit­si­jat ovat pysy­neet aika­tau­lus­sa ja kun­kin työ­vai­heen toteut­ta­mi­nen on siten mahdollista.

4.    Säh­kö­tar­vik­kei­den tilaa­mi­nen työmaalle

Säh­kö­tek tilaa ja toi­mit­taa eri säh­kö­tar­vik­keet työ­maal­le sopi­muk­sen mukai­ses­ti. Toi­min­ta-aja­tuk­se­nam­me on tila­ta koh­tee­seen säh­kö­tar­vik­keet työ­vai­he­koh­tai­ses­ti, jol­loin työ­maal­la ei ole juu­ri­kaan yli­mää­räi­siä säh­kö­tar­vik­kei­ta mui­den työn­te­ki­jöi­den tai asiak­kai­den tiel­lä. Käy­täm­me tar­vi­ke kul­je­tuk­seen pää­asias­sa ulko­puo­lis­ta kul­je­tus­lii­ket­tä. Näin säh­kö­asen­ta­jam­me voi­vat kes­kit­tyä itse säh­kö­töi­den teke­mi­seen, jol­loin työ­maat val­mis­tu­vat nopeammin.

Kai­kil­le säh­kö­asen­ta­jil­lam­me on lisäk­si hyvin varus­tel­lut paket­ti­au­tot, jois­ta löy­tyy perus­säh­kö­tar­vik­keet. Pie­nem­mät säh­kö­työt on siten mah­dol­lis­ta teh­dä ilman säh­kö­tar­vi­ke­tuk­ku­liik­kees­sä käyntiä.

5.    Työ­maan organisointi

Työ­maan orga­ni­soin­ti käsit­tää tava­ran­ti­laus­ten ja töi­den aika­tau­lu­tuk­sen lisäk­si asen­ta­jien teh­tä­vien ja vas­tuu­aluei­den jaon työ­maal­la, pää­tök­sen­teon, ongel­mien rat­kai­sun ja kai­ken työ­maan suju­vaan toi­min­taan liit­ty­vät toi­men­pi­teet. Hyvä työ­maan orga­ni­soin­ti täh­tää sii­hen, että työt toteu­te­taan nopeam­min, tehok­kaam­min ja var­mem­min laa­dus­ta tinkimättä.

6.    Säh­kö­töi­den teko työvaiheittain

Isom­mat työ­maat alka­va aloi­tus­pa­la­ve­ril­la, jos­sa ovat pai­kal­la kaik­ki ura­kan kes­kei­set ura­koit­si­jat ja asia­kas. Pala­ve­ris­sa käy­dään läpi läh­tö- aineis­to sekä huo­mioi­daan pro­jek­tin kriit­ti­set asiat. Aika­tau­lus­ta sovi­taan asia­kir­jo­jen puit­teis­sa, kui­ten­kin siten että pää­ura­koit­si­ja tekee perus­ai­ka­tau­lun, johon säh­kö­ura­koit­si­ja lisää oman ura­kan vaiheet.

Säh­kö­tek toteut­taa säh­kö­töi­den eri työ­vai­heet suun­ni­tel­lus­sa aika­tau­lus­sa. Uudis­ra­ken­nuk­sien työ­vai­heet jae­taan kar­keas­ti kol­meen osaan. Ensim­mäi­nen työ­vai­he on maa­töi­den yhtey­des­sä teh­tä­vät maa­kaa­pe­loin­nit. Maa­kaa­pe­loin­nit käsit­tä­vät pää­syö­tön asen­nuk­sen, auto­tal­lin ja mui­den eril­lis­ra­ken­nus­ten syöt­tö­kaa­pe­lien vedot, tar­vit­ta­vat maa­doi­tus­kaa­pe­loin­nit, piha­va­lais­tuk­sen kaa­pe­loin­nit ja valo­kui­tu­kaa­pe­lin asen­nuk­set (kyt­ken­nän tekee Oulus­sa DNA).

Säh­kö­ura­koin­nin toi­nen vai­he käsit­tää kiin­teis­tön joh­do­tus­työt. Joh­do­tus­töi­den yhtey­des­sä asen­ne­taan kaa­pe­lit pis­to­rasioil­le, valais­tuk­sel­le, palo­hä­lyt­ti­mil­le, säh­kö­lait­teil­le, anten­ni- ja atk-kaa­pe­loin­nit sekä kai­u­tin­kaa­pe­loin­nit tar­vit­taes­sa. Asiak­kai­den toi­vei­den mukaan teh­dään val­miu­det mm. kulun­val­von­taan, av-jär­jes­tel­mil­le, häly­tys­jär­jes­tel­mil­le, kodin ohjaus­jär­jes­tel­mil­le ja kos­teusan­tu­reil­le. Lisäk­si asen­ne­taan säh­kö­pää­kes­kus ja kyt­ke­tään työ­maa­säh­kö. Kau­ko­läm­möl­le, maa­läm­möl­le ja aurin­ko­pa­nee­leil­le teh­dään tar­vit­ta­vat val­miu­det. Maa­läm­pö kyt­ke­tään tar­vit­taes­sa käyt­töön jo johdotusvaiheessa.

Säh­kö­ura­koin­nin kol­mas vai­he käsit­tää kiin­teis­tön säh­kö­ka­lus­tuk­sen. Säh­kö­ka­lus­tus­vai­hees­sa asen­ne­taan kiin­teät valai­si­met, pis­to­rasiat, kyt­ki­met, palo­va­roit­ti­met, kiu­kaat, lie­det ja asen­ne­taan pis­to­rasiat muil­le kodin­ko­neil­le. Jos kiin­teis­töö­si tulee säh­kö­pat­te­rei­ta, nii­den asen­nus­työt teh­dään myös kalus­tus­vai­hees­sa. Kalus­tus­vai­hees­sa kyt­ke­tään lisäk­si tar­peen mukaan mm. ilman­vaih­to­ko­ne ja ilmalämpöpumppu.

Mah­dol­li­set aurin­ko­pa­nee­lien, Cle­Box- tai mui­den kodi­noh­jaus­jär­jes­tel­mien sekä äänen­tois­to­jär­jes­tel­mien asen­nuk­set ja käyt­töö­no­tot teh­dään asiak­kaan toi­vei­den mukai­ses­ti joko ennen lop­pu­tar­kas­tus­ta tai vas­ta myö­hem­min muu­ton jälkeen.

7.    Tar­vit­ta­vat mit­tauk­set ja säh­kö­pöy­tä­kir­jo­jen täyttö

Töi­den val­mis­tut­tua asen­ta­jam­me tekee mm. seu­raa­vat mit­tauk­set: eris­tys­vas­tus, oiko­sul­ku­vir­ta ja muut vir­rat. Samal­la tes­ta­taan vika­vir­ta­suo­jat ja teh­dään nii­hin liit­ty­vät mit­tauk­set sekä suo­ja­joh­ti­mien mit­tauk­set. Mit­tauk­sien poh­jal­ta täy­täm­me sähkötarkastuspöytäkirjan.

8.    Käyt­töön­ot­to ja koh­teen luovutus

Teem­me käyt­töön­ot­to­tar­kas­tuk­sen kai­kis­sa ura­koi­mis­sam­me koh­teis­sa. Isom­mis­sa koh­teis­sa lisä­tar­kas­tuk­sen tekee ulko­puo­li­nen Tuke­sin val­tuut­ta­ma tar­kas­ta­ja. Asiak­kaal­le jäte­tään koh­tees­ta tar­kas­tus­pöy­tä­kir­ja, jol­loin koh­de on säh­kö­töi­den osal­ta val­mis luo­vu­tet­ta­vak­si asiakkaalle.