Säh­kö­ura­koin­ti ja sähkötyöt

Oma­ko­ti- ja paritalot

Avai­met käteen periaate

 

Säh­kö­ura­koin­ti Oulun alu­eel­la on toteu­tu­nut toi­mes­tam­me sadois­sa oma­ko­ti- ja pari­ta­lois­sa. Säh­kö­te­kin avai­met käteen- pal­ve­lu­kon­sep­ti on erit­täin jär­ke­vä ja help­po rat­kai­su niin yksi­tyis­asiak­kaan kuin raken­nus­liik­keen kan­nal­ta. Meil­lä on vah­va koke­mus sekä yksi­tyis­ten oma­ko­ti­ta­lo­ra­ken­ta­jien että raken­nus­liik­kei­den pal­ve­lus­ta. Tämä mah­dol­lis­taa hyvän infor­maa­tio­ku­lun ja halu­tun lop­pu­tu­lok­sen huo­mioi­den lop­pua­siak­kaan toi­veet ja raken­nus­liik­keen tavoitteet.

Mal­lis­tu­dio

 

Uusis­sa toi­mi­ti­lois­sam­me on esil­lä eri­lai­sia valais­tus- ja säh­kö­ka­lus­te­rat­kai­su­ja. Mal­lis­tu­dios­sa on esil­lä myös kodin äänen­tois­toon liit­ty­vä moni­huo­ne­jär­jes­tel­mä. Lisäk­si esil­lä on ener­gian­sääs­töön liit­ty­viä rat­kai­su­ja kuten aurin­ko­pa­nee­lit, led-valai­si­mia ja Cle­Box-lait­teet, jot­ka opti­moi­vat pörs­si­säh­kön hin­noit­te­lun.  Mal­lis­tu­dio hel­pot­taa huo­mat­ta­vas­ti teh­tä­viä valin­to­ja säh­kö­töi­den osal­ta. Varaa aika ja tule tutus­tu­maan mallistudioomme.

Asiak­kaan on tär­ke­ää olla muka­na säh­kö­suun­nit­te­lus­sa, jol­loin vali­taan bud­jet­tii­si sopi­vat valaistus‑, säh­kö­ka­lus­tus- ja läm­mi­tys­rat­kai­sut unoh­ta­mat­ta viih­de­lait­tei­den sijoit­te­lua. Säh­kö­työt ja muut työ­vai­heet Säh­kö­tek hoi­taa sovi­tus­sa aika­tau­lus­sa ammat­ti­tai­toi­ses­ti. Jos tar­vit­set lisä­ra­hoi­tus­ta koti­si säh­kö­töi­hin, voit hakea kaut­tam­me erit­täin edul­lis­ta rahoi­tus­ta jopa 0 %:n todel­li­sel­la vuo­si­ko­rol­la. Tutus­tu lisää tar­joa­maam­me rahoi­tuk­seen (link­ki rahoi­tuk­seen). Lisä­ra­hoi­tuk­sel­la voit esi­mer­kik­si inves­toi­da kotii­si koko talon kat­ta­van laa­duk­kaan äänen­tois­to­jär­jes­tel­män (Sonos), asen­nut­taa taloo­si aurin­ko­pa­nee­lit tai valais­ta koko koti­si ener­gia­te­hok­kail­la led-valai­si­mil­la. Halusit­pa siis sat­sa­ta hie­man lisää viih­ty­vyy­teen tai sääs­tää tule­vis­sa säh­kö­las­kuis­sa poik­keuk­sel­li­sil­la ener­gian­sääs­tö­rat­kai­suil­la, rahoi­tuk­sem­me tar­jo­aa sii­hen ainut­laa­tui­sen mah­dol­li­suu­den. Edel­lä mai­ni­tut rat­kai­sut ovat kai­kis­ta edul­li­sin ja ulko­näöl­li­ses­ti siis­tein teet­tää raken­nus­vai­hees­sa. Täl­löin esi­mer­kik­si pis­to­rasiat osa­taan vara­ta jo raken­nus­vai­hees­sa oikeil­le pai­koil­leen, eikä säh­kö­joh­to­ja tar­vit­se jäl­ki­kä­teen vie­dä pinta-asennuksena.

Tutus­tu lisää avai­met käteen- pal­ve­lu­kon­sep­tiim­me täältä

Pyy­dä ilmai­nen säh­kö­ura­koin­ti­tar­jous kohteestasi

Rivi- ja luhtitalot

Koke­muk­sel­la

 

Rivi- ja luh­ti­ta­lo­jen säh­kö­ura­koin­ti muo­dos­taa täl­lä het­kel­lä suu­rim­man osan Säh­kö­te­kin lii­ke­vaih­dos­ta. Rivi- ja luh­ti­ta­lo­jen säh­kö­työt ovat vas­tuul­li­sia ja resurs­se­ja vaa­ti­via pro­jek­te­ja, joi­hin Säh­kö­tek koke­muk­sel­laan ja ammat­ti­tai­dol­laan pys­tyy vas­taa­maan. Rivi- ja luh­ti­ta­lo­koh­teis­sa on erit­täin tär­ke­ää, että säh­kö­työt teh­dään sovi­tus­sa aika­tau­lus­sa ja laa­duk­kaas­ti. Tar­vit­taes­sa säh­kö­asen­ta­jam­me ovat val­mii­ta jous­ta­maan sovi­tus­ta, jot­ta raken­nus­liik­keen aika­tau­lu pitää ja tur­hia odo­tusai­ko­ja ei tule työ­maal­la. Meil­le on erit­täin tär­ke­ää, että niin kir­ves­mie­het työ­maal­la, työn­joh­to kuin lop­pua­siak­kaat­kin ovat tyy­ty­väi­siä työ­höm­me. Säh­kö­te­kil­lä on yli 20 vuot­ta pit­kiä asia­kas­suh­tei­ta eri raken­nus­liik­kei­den kans­sa, mikä on mie­les­täm­me vah­vin osoi­tus tyy­ty­väi­sis­tä asiakkaistamme

Mal­lis­tu­dio

 

Haluam­me pal­vel­la hyvin myös raken­nus­liik­kei­den omat asiak­kaat, joi­ta var­ten olem­me raken­ta­neet uusiin toi­mi­ti­loi­him­me mal­lis­tu­dion. Mal­lis­tu­dios­sa on kat­ta­vas­ti esi­tel­ty eri­lai­sia valais­tus- ja säh­kö­ka­lus­te­rat­kai­su­ja. Esil­lä on myös kodin äänen­tois­toon liit­ty­vä moni­huo­ne­jär­jes­tel­mä. Lisäk­si esil­lä on ener­gian­sääs­töön liit­ty­viä rat­kai­su­ja kuten aurin­ko­pa­nee­lit, led-valai­si­met ja Cle­Box-lai­te, joka opti­moi pörs­si­säh­kön hin­noit­te­lun.  Mal­lis­tu­dio hel­pot­taa huo­mat­ta­vas­ti säh­kö­suun­nit­te­lua, kos­ka eri­lai­set mal­lit ja rat­kai­sut ovat kon­kreet­ti­ses­ti näh­tä­vis­sä eri­lai­sis­sa huo­ne­ti­lois­sa. Uskom­me, että täl­lai­nen mah­dol­li­suus antaa kil­pai­lue­tua yhteis­työ­kump­pa­nei­nam­me ole­vil­le raken­nus­liik­keil­le ja lop­pu­asia­kas­kin on entis­tä tyytyväisempi.

Oulun Säh­kö­tek Oy kuu­luu Suo­men Tilaa­ja­vas­tuu Oy:n Luo­tet­ta­viin Kump­pa­nei­hin. Mei­dän voit vali­ta huo­let­ta toteut­ta­maan säh­kö­ura­koin­ti koh­tee­see­si. Pyy­dä rivi­ta­lo- tai luh­ti­ta­lo­koh­tee­si säh­kö­ura­kas­ta tar­jous. Samal­la ker­rom­me lisää toimintatavoistamme.

Toi­mi­ti­lat

Koko­nais­säh­kö­urak­ka

 

Oli­pa kysees­sä yri­tyk­se­si lii­ke­ti­lan, hal­li­kiin­teis­tön tai ns. tal­lio­sak­keen säh­köis­tys, Säh­kö­te­kil­tä saat koko­nais­säh­kö­ura­kan aina suun­nit­te­lus­ta koh­teen luo­vu­tuk­seen asti. Meil­lä on vah­va koke­mus eri­lais­ten lii­ke­ti­lo­jen säh­köis­tyk­sis­tä, jois­sa on huo­mioi­tu kun­kin yri­tyk­sen yksi­löl­li­set tar­peet ja tur­val­li­nen toi­min­taym­pä­ris­tö. Yri­tyk­sen toi­veet esi­mer­kik­si säh­kö­ka­lus­tuk­sien ja valais­tuk­sien osal­ta voi­vat olla hyvin­kin eri­lai­sia riip­puen toi­mia­las­ta. Tämä kaik­ki ote­taan huo­mioon yksi­löl­li­ses­sä ja jou­ta­vas­sa säh­kö­suun­nit­te­lus­sa ja toteutuksessa.

Pyy­dä tarjous

 

Oulun Säh­kö­tek Oy kuu­luu Suo­men Tilaa­ja­vas­tuu Oy:n Luo­tet­ta­viin Kump­pa­nei­hin. Mei­dän voit vali­ta huo­let­ta teke­mään lii­ke­ti­la­si säh­kö­työt. Pyy­dä lii­ke­ti­la­si säh­kö­töis­tä tar­jous. Samal­la ker­rom­me lisää toimintatavoistamme.