Rahoi­tus

Onko säh­kö­re­mont­ti ajan­koh­tai­nen, mut­ta lisä­ra­hoi­tus uupuu? Päi­vi­tä koti­si säh­kö­asen­nus­rat­kai­sut laa­duk­kaas­ti kun­toon Elfin-rahoi­tuk­sen avulla.

Onko sinul­la suun­ni­tel­mis­sa esi­mer­kik­si laa­duk­kaan säh­kö­au­ton lataus­jär­jes­tel­män tai aurin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­män asen­nus aun­too­si? Var­mis­tat koti­si pit­käi­käi­sen inves­toin­nin, kun panos­tat laa­duk­kai­siin tuot­tei­siin ja ammat­ti­lai­sen teke­mään asen­nus­työ­hön. Ota avuk­si Elfin-rahoi­tus, jon­ka avul­la voit hel­pos­ti toteut­taa unel­mie­si han­kin­nat bud­jet­tii­si sopi­val­la kuukausierällä.

Tutus­tu Elfin-rahoi­tuk­sen hyötyihin

  • Rahoi­tuk­sen mini­mi­sum­ma 2 500 € ja mak­si­mi 50 000 €
  • Jous­ta­va takaisinmaksuaika
  • Edul­li­nen kor­ko OP-pri­me + 6,25 %*
    Las­ku­tus­palk­kio 7 €/kk
  • Kol­me kuu­kaut­ta koro­ton­ta ja kulu­ton­ta maksuaikaa
  • Voit mak­saa koko luo­ton ker­ral­la pois ilman lisäkuluja
  • Rahoi­tuk­sen korot vero­vä­hen­nys­kel­poi­sia asun­to­lai­nan tapaan, kun rahoi­te­taan oman vaki­tui­sen asun­non peruskorjausta
  • Luo­ton myön­tää Elfi­nin yhteis­työ­kump­pa­ni OP Yrityspankki

 

Voit hakea Elfin-rahoi­tuk­sen hel­pos­ti ja vai­vat­to­mas­ti suo­raan ver­kos­sa. Las­ke itsel­le­si sopi­va kuu­kausie­rä las­ku­ril­la ja täy­tä hakemus!

*Rahoi­tus on ker­ta­luot­to, jon­ka todel­li­nen vuo­si­kor­ko 10 000 euron luo­tol­le on 7,61 %, kun luo­ton kor­ko on OP-pri­me + 6,25%, (6,50 % 01/22), las­ku­tus­palk­kio 7 €/kk. Arvioi­tu luo­ton koko­nais­kus­tan­nus on 12 635,43 €. Las­kel­ma on teh­ty olet­taen, että luot­to on nos­tet­tu koko­naan, luo­ton kor­ko sekä mak­sut ja palk­kiot pysy­vät sama­na koko luot­toa­jan ja luot­to mak­se­taan takai­sin 170 € mini­mi­ly­hen­nyk­sin (1,7 % luo­ton mää­räs­tä) kuu­kau­den välein, jol­loin luot­toai­ka on 77 kk. Luo­ton myön­tää OP Yri­tys­pank­ki Oyj, Geb­har­di­nau­kio 1, 00510 Helsinki.