Säh­kö­suun­nit­te­lua ja säh­kö­asen­nus­ta ammat­ti­tai­dol­la Oulussa

Tur­val­li­nen

 

Onnis­tu­neen säh­kö­töi­den toteu­tuk­sen edel­ly­tys on tark­ka säh­kö­suun­nit­te­lu. Säh­kö­suun­nit­te­lun tavoi­te on asiak­kaan yksi­löl­lis­ten toi­vei­den lisäk­si suun­ni­tel­la ener­gia­te­ho­kas ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­nen säh­kö­asen­nus sekä taa­ta viih­tyi­sä ja tur­val­li­nen koti tai liiketila.

Viih­ty­vyys ja kattavuus

 

Asiak­kaan valin­to­ja ja säh­kö­asen­nus­ta hel­pot­ta­maan toi­mi­ti­lois­sam­me on erit­täin viih­tyi­sä ja kat­ta­va mal­lis­tu­dio eri­lai­si­ne valaistus‑, sähkökalustus‑, sähköasennus‑, äänen­tois­to- ja ener­gian­sääs­tö­rat­kai­sui­neen. Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan mallistudioomme!

Toi­veet ja budjetti

 

Ennen kuin säh­kö­suun­ni­tel­maa ale­taan teh­dä, tie­dus­tel­laan asiak­kaan toi­veet ja bud­jet­ti säh­kö­asen­nuk­sen osal­ta. Näi­den poh­jal­ta on hyvä läh­teä suun­nit­te­le­maan jär­ke­vää säh­kö­ko­ko­nai­suut­ta asiak­kaal­le. Jos toi­veet ylit­tä­vät bud­je­tin, Säh­kö­te­kil­lä on tar­jo­ta nol­la­kor­ko rahoi­tus kat­ta­maan ero­tus tai vaik­ka koko säh­kö­asen­nus, jol­loin säh­kö­töi­hin suun­ni­tel­lut rahat jää­vät käyt­töön esi­mer­kik­si kodin sisus­ta­mi­seen. Lopul­li­nen kus­tan­nusar­vio saa­daan teh­tyä val­miin säh­kö­suun­ni­tel­man pohjalta.

Kar­toi­tus

 

Säh­kö­suun­nit­te­lus­sa kar­toi­tam­me kiin­teis­tö­si valais­tus­ten ja viih­de­lait­tei­den sijoi­tus­pai­kat ja huo­mioim­me muut­tu­vat säh­köis­tys­tar­peet. Säh­kö­te­kin säh­kö­suun­nit­te­lus­sa huo­mioi­daan myös eri­lai­set äänen­tois­to­rat­kai­sut, jot­ka vali­tet­ta­van usein jää­vät säh­kö­suun­nit­te­lus­sa huo­mioi­mat­ta. Kaut­tam­me saat han­kit­tua esi­mer­kik­si laa­duk­kaan lan­gat­to­man Sonok­sen moni­huo­ne­jär­jes­tel­män. Suun­nit­te­lem­me pis­to­rasiat oikeil­le pai­koil­leen, min­kä avul­la saam­me koko talon kat­ta­van äänen­tois­to­jär­jes­tel­män käyttöösi.