Muut ener­gian­sääs­tö­rat­kai­sut

Led-valais­tuk­set

Led-valais­tus on erin­omai­nen vaih­toeh­to suun­ni­tel­taes­sa kodin tai lii­ke­ti­lo­jen valais­tus­rat­kai­su­ja. Ne ovat pie­ni­ko­koi­sia, nii­den ener­gian­ku­lu­tus on vähäi­nen ja käyt­töi­kä on erit­täin pit­kä. Led-valai­si­met eivät myös­kään häi­käi­se eivät­kä ne kuu­me­ne. Led-valais­tuk­sel­la voi­daan toteut­taa tar­vit­taes­sa koko talon valais­tus. Nii­den hyö­dyt koros­tu­vat eri­tyi­ses­ti pie­nis­sä ja ahtais­sa tilois­sa, kuten pesu­huo­neis­sa, sau­nois­sa, keit­tiöis­sä ja palo­vaa­ral­li­sis­sa tiloissa.

Ota mei­hin yhteyt­tä, niin toteu­tam­me sinul­le koko valais­tuk­sen suun­nit­te­lus­ta läh­tien. Valais­tus­rat­kai­sut suun­ni­tel­laan aina sinun toi­vei­de­si ja koh­teen mah­dol­li­suuk­sien mukaan. Valais­tuk­sel­la lisä­tään tilo­jen ava­ruut­ta, koros­te­taan yksi­tyis­koh­tia ja luo­daan tun­nel­maa. Lisäk­si saa­vu­tat led-valais­tuk­sel­la mer­kit­tä­vän ener­gian­sääs­tön, sil­lä esi­mer­kik­si oma­ko­ti­ta­lon led-valais­tus vie vain 3–5 heh­ku­lam­pun ver­ran säh­köä talon koos­ta riippuen.

Cle­box

Cle­box-jär­jes­tel­mät on tar­koi­tet­tu eri­tyi­ses­ti säh­kö­läm­mit­tei­sii kotei­hin, vapaa-ajan asun­toi­hin ja pk-yri­tyk­siin ohjaa­maan säh­kön­ku­lu­tus­ta. Cle­Box-pal­ve­lu tuo sel­ke­ää sääs­töä säh­kö­las­kuusi ja nos­taa kiin­teis­tö­si arvoa. Cle­Box hyö­dyn­tää auto­maat­ti­ses­ti hal­van pörs­si­säh­kön (spot-sopi­mus) hin­ta­vaih­te­lut, sil­lä se siir­tää säh­kön kulu­tus­ta auto­maat­ti­ses­ti vuo­ro­kau­den edul­li­sim­mil­le tun­neil­le ja mini­moi kal­leim­pien tun­tien säh­kön käy­tön. Jär­jes­tel­män avul­la sääs­tät kes­ki­mää­rin 20- 35 % säh­kö­las­kus­sa. Nol­la­kor­ko­ra­hoi­tuk­sem­me avul­la kuu­kausit­tai­nen sääs­tö­si säh­kö­las­kus­sa voi olla suu­rem­pi kuin lait­teen ja asen­nuk­sen kuu­kausie­rä eli käy­tän­nös­sä inves­toin­ti­si tuot­taa sinul­le rahaa heti ensim­mäi­ses­tä kuu­kau­des­ta lähtien.
Alla on kak­si esi­merk­kiä Cle­Box-lai­tet­ta hyö­dyn­tä­vien koti­ta­louk­sien sääs­töis­tä vuodessa:

Läm­pö­ti­lan las­ke­mi­nen on teho­kas tapa sääs­tää läm­mi­tys­kus­tan­nuk­sis­sa, mut­ta Cle­Boxin tuo­ma sääs­tö ei perus­tu muka­vuu­des­ta tin­ki­mi­seen. Suu­rin sääs­tö saa­daan yksin­ker­tai­ses­ti hyö­dyn­tä­mäl­lä kiin­teis­tön varaa­via omi­nai­suuk­sia ja ohjaa­mal­la kulu­tus­ta niil­le vuo­ro­kau­den tun­neil­le, jot­ka ovat kaik­kein edullisimpia.

Cle­Box mah­dol­lis­taa myös ener­gian kulu­tuk­sen pie­nen­tä­mi­sen hel­pos­ti, muka­vuu­des­ta tin­ki­mät­tä. Cle­Boxin asen­ta­mi­sen jäl­keen ener­gian kulu­tus tyy­pil­li­ses­ti las­kee, vaik­ka huo­ne­koh­tai­set läm­pö­ti­la­ra­jat pide­tään samal­la tasol­la kuin ennen. Cle­Box val­voo kiin­teis­tön läm­pö­ti­laan, enna­koi­den sää­en­nus­teen läm­mi­tyk­sen ajoi­tuk­ses­sa. Kulu­tuk­ses­sa voi­daan hyö­dyn­tää älyk­kääs­ti kaik­kia vuo­ro­kau­den hal­po­ja tun­te­ja ja jak­sot­taa läm­mi­tys tapah­tu­vak­si usea­na eri ajan­koh­ta­na. Näin huo­nei­den läm­pö­ti­lat pysy­vät tasai­sem­pa­na läpi vuo­ro­kau­den. Tasa­läm­pöi­syys vähen­tää vedon tun­net­ta, nos­taa asu­mis­mu­ka­vuut­ta ja las­kee kiin­teis­tön läm­mi­tys­tar­peen kokonaistasoa.Järjestelmä mah­dol­lis­taa myös kiin­teis­tö­si säh­kön­ku­lu­tuk­sen seu­ran­nan ja etäohjauksen.

Säh­kö­las­kun pie­ne­ne­mi­sen lisäk­si Cle­Box pie­nen­tää myös hii­li­ja­lan­jäl­keä­si, sil­lä säh­kö­ver­kon näkö­kul­mas­ta tämä kulu­tuk­sen siir­to tasa­pai­not­taa säh­kö­ver­kon toi­min­taa ja näin myös vähen­tää fos­sii­li­sia polt­toai­nei­ta käyt­tä­vien huip­pu­te­ho­lai­tos­ten tarvetta.

Alla on havain­nol­lis­ta­va kaa­vio kuvaa­maan säh­kö­ener­gian hin­to­jen kehi­tys­tä kuu­kausi­ta­sol­la vuo­si­na 2014–2015.

Cle­Box- jär­jes­tel­män toimintaperiaate

 

1. Cle­Box on säh­kö­pää­kes­kuk­sen yhtey­teen asen­net­ta­va lai­te, joka sääs­tää säh­köä älyk­kääs­ti. Cle­Box ohjaa eri säh­kö­läm­mi­ty­se­le­ment­te­jä mm. läm­min­ve­si­va­raa­jaa, lattia‑, kat­to- ja pat­te­ri­läm­mi­tys­tä. Kulu­tus ohja­taan auto­maat­ti­ses­ti vuo­ro­kau­den edul­li­sim­mil­le tun­neil­le. Ohjaus perus­tuu säh­kö­pörs­sin tun­ti­hin­toi­hin, Ilma­tie­teen lai­tok­sen sää­en­nus­tee­seen ja asiak­kaan miel­ty­mys­ten mukaan ase­tet­tui­hin rajoihin.

2. Cle­Box ei ohjaa pel­käs­tään läm­mi­tys­tä, ohjauk­sen pii­riin voi­daan jous­ta­vas­ti lisä­tä mikä tahan­sa säh­köä kulut­ta­va lai­te, jon­ka ohjaus voi sääs­tää ener­gi­aa, lisää asu­mis­mu­ka­vuut­ta tai tur­val­li­suut­ta. Lait­teel­la voi ohja­ta jopa 12:ta läm­mi­tys­koh­det­ta tai muu­ta sähkönkulutuspistettä.

3. Lait­teen toi­min­to­ja voi­daan ohja­ta lan­gat­to­mas­ti tie­to­ko­neel­la, table­til­la ja älypuhelimella

4. Cle­Boxis­sa on lukui­sia hyö­dyl­li­siä lisätoimintoja:

  • KOTONA/POISSA ‑toi­min­to: voit las­kea koti­si läm­pö­ti­laa mat­kan tai työ­päi­vän ajaksi.

  • Muo­kat­ta­vat läm­pö­ti­lan mukavuusasetukset.

  • Voit tar­kas­tel­la his­to­ria­tie­to­ja: läm­pö­ti­lat, säh­kön hin­nat ja kulu­tuk­sen ohjaukset.

  • Huo­ne­läm­pö­ti­lan las­ku yhdel­lä asteel­la sääs­tää ener­gi­aa noin 4–5%.