Koti­ta­lous­vä­hen­nys

Oulun Säh­kö­tek Oy kuu­luu ennak­ko­pe­rin­tä­re­kis­te­riin, joten saat koti­ta­lous­vä­hen­nys­tä 50% arvon­li­sä­ve­rol­li­ses­ta työn osuu­des­ta kai­kis­ta säh­kö­töis­tä, jot­ka eivät lii­ty uudis­ra­ken­ta­mi­seen. Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen enim­mäis­mää­rä vuon­na 2017 on 2400 euroa vuo­des­sa, johon liit­tyy vuo­tui­nen 100 euron oma­vas­tuu­osuus. Vähen­nys on hen­ki­lö­koh­tai­nen, joten paris­kun­ta voi vuon­na 2017 saa­da yhteen­sä 4800 euron vähen­nyk­set. Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen saa niin kotiin kuin vapaa-ajan asun­toon teh­tä­vis­tä sähkötöistä.

Erit­te­lem­me las­kui­hin työn osuu­den jon­ka avul­la voit hakea koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen. Voit ilmoit­taa koti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen oikeut­ta­vat säh­kö­työt joko huh­ti-tou­ko­kuus­sa palau­tet­ta­vas­sa veroil­moi­tuk­ses­sa tai voit hakea enna­kon­pi­dä­tys­pro­sen­tin alen­ta­mis­ta muu­tos­ve­ro­kor­tin avul­la, jol­loin saat hyö­dyn käyt­töön sama­na vuon­na. Koti­ta­lous­vä­hen­nys­tä saa myös ale­ne­vas­sa pol­ves­sa eli jos hen­ki­lö tai hänen puo­li­son­sa mak­sa­vat van­hem­mil­le tai iso­van­hem­mil­le teh­tä­vis­tä säh­kö­töis­tä, ovat he oikeu­tet­tu­ja kotitalousvähennykseen.

Vähen­nys myön­ne­tään sinä vuon­na, jona las­ku säh­kö­töis­tä on mak­set­tu. Poik­keuk­se­na on rahoi­tus­so­pi­muk­sel­la myy­dyt säh­kö­työt, jois­sa vähen­nys­vuo­den mää­rää rahoi­tus­so­pi­muk­sen allekirjoituspäivämäärä.