Sonos

Kaut­tam­me on nyt saa­ta­vil­la asen­net­tu­na Sonok­sen lan­ga­ton moni­huo­ne­jär­jes­tel­mä täy­del­li­seen äänen­tois­toon. Enää ei tar­vi­ta eril­li­siä viri­tin­vah­vis­ti­mia, joh­to­vii­da­koi­ta tai kai­u­tin­kaa­pe­li­ve­to­ja raken­nus­vai­hees­sa. Voit soit­taa musiik­kia yhtä­ai­kai­ses­ti jopa 32 huo­nees­sa esi­mer­kik­si Spo­ti­fy Pre­miu­mia hyödyntäen.
Voit halu­tes­sa­si vali­ta niis­tä jokai­seen huo­nee­seen eri kap­pa­leen ja eri äänen­voi­mak­kuu­den. Sonos lan­ga­ton­ta moni­huo­ne­jär­jes­tel­mää hal­li­taan help­po­käyt­töi­sel­lä ja ilmai­sel­la Sonos Cont­rol­ler ‑sovel­luk­sel­la, joka on saa­ta­vil­la Android ja iOS (iPad, iPho­ne, iPod ja Mac) käyt­tö­jär­jes­tel­miä hyö­dyn­tä­viin lat­tei­siin sekä PC-tie­to­ko­nei­siin. Tule tus­tus­tu­maan mal­lis­tu­dioom­me, jos­sa pää­set tes­ta­maan Sonok­sen help­pou­den ja täy­del­li­sen äänen­laa­dun. Sonos tuot­teet on mah­dol­lis­ta saa­da kaut­tam­me nollakorkorahoituksella.

Sonos äänen­tois­to­jär­jes­tel­mä kan­nat­taa huo­mioi­da jo säh­kö­suun­nit­te­lu­vai­hees­sa. Täl­löin pis­to­rasiat kai­ut­ti­mil­le saa­daan suun­ni­tel­tua oikeil­le pai­koil­le jo raken­nus­vai­hees­sa, eikä eril­li­siä pin­ta­ve­to­ja tar­vit­se teh­dä. Sonos jär­jes­tel­mä on asen­net­ta­vis­sa myös val­mii­siin taloi­hin ja kaut­tam­me saat­te kai­ut­ti­mien asen­nuk­sen tar­vit­ta­vi­ne säh­kö­asen­nus­töi­neen ( pis­to­rasioi­den lisäyk­set) kokonaispalveluna.

Sonos tuo­te­per­hee­seen kuu­luu alla ole­vat tuot­teet, joi­hin on saa­ta­vil­la myös omat asen­nus­te­li­neet erillishinnasta.

Play 1

Play 3

Play 5

Sub

Play­bar

Con­nect

Connect:AMP

Boost

PLAY 1 MUSTA/VALKOINEN

Play1 on kom­pak­tin kokoi­nen lan­ga­ton kai­u­tin, joka tar­joi­lee syvän ja kris­tal­lin kirk­kaan hifi-äänen. Play1:llä voit kuun­nel­la lan­gat­to­mas­ti tie­to­ko­nei­de­si musiik­ki­kir­jas­toa, spo­ti­fy­ta tai vaik­ka­pa net­ti­ra­dio­ta. Play 1 sisäl­tää kak­si D‑luokan vah­vis­tin­ta, 3,5″ bas­so­le­men­tin ja dis­kan­tin. Kai­u­tin voi­daan asen­taa tason pääl­le tai sei­näl­le. Play1 käy myös taka­kai­ut­ti­mek­si Sonos Play­ba­rin kans­sa. Kun yhdis­tät Play­ba­rin, Sonos subwoo­fe­rin ja 2 x play1 on käy­tös­sä­si täy­del­li­nen 5.1 ääni­jär­jes­tel­mä ja mikä paras­ta — ilman tur­hia kaa­pe­li­vii­da­koi­ta. Hin­ta 229 euroa sis. alv 24 %.

PLAY 3 MUSTA/VALKOINEN

Play3 on uusi, kom­pak­ti ja moni­puo­li­nen yhden lait­teen soi­tin kol­mel­la kai­ut­ti­mel­la, jot­ka saa­vat tehon­sa nii­tä var­ten teh­dyis­tä vah­vis­ti­mis­ta. Play3 on saa­ta­va­na mus­ta­na ja val­koi­se­na ja voit käyt­tää sitä pys­ty- tai vaa­ka­suun­nas­sa. Hin­ta 349 euroa sis. alv 24 %.

PLAY 5 MUSTA/VALKOINEN

Huip­pu-uutuus Sonok­sel­ta. Play5 kai­u­tin on uudis­tu­nut ja tar­joi­lee entis­tä tyy­lik­kääm­män desin­gin sekä parem­man äänen­laa­dun. 6 kai­u­ti­ne­le­ment­tiä vah­vis­ti­mi­neen ja trueplay-kali­broin­ti saa­vat kai­ut­ti­men toi­mi­maan lois­ta­vas­ti myös haas­teel­li­sem­mis­sa kuun­te­lu­ym­pä­ris­töis­sä. Hin­ta 579 euroa sis. alv 24 %.

5 täh­teä What­hi­fin testissä!

6 d‑luokan pää­te­vah­vis­tin­ta, jot­ka on täy­del­li­ses­ti sovi­tet­tu toi­mi­maan ele­ment­tien kanssa.
3 dis­kant­tie­le­ment­tiä luo­vat tar­kan ja uskot­ta­van kor­kei­den äänien toiston
3 bas­so­kes­ki­ää­nie­le­ment­tiä huo­leh­ti­vat tar­kas­ta kes­kia­luus­ta ja kai­ut­ti­men kokoon näh­den huo­mat­ta­van uskot­ta­vas­ta bassotoistosta
3.5mm sisääntulo,
Ste­reo­tois­to­mah­dol­li­suus yhdis­tä­mäl­lä 2 x play5
5.1 tois­to­mah­dol­li­suus Sonos Play­ba­rin ja Sonos subin kanssa

SUB

Täy­den­nä Sonos kai­ut­ti­mien äänen­tois­toa Sonok­sen SUB lan­gat­to­mal­la subwoo­fe­ril­la, niin käy­tös­sä­si on erit­täin laa­du­kas koko äänia­lu­een äänen­tois­to­jär­jes­tel­mä. Erit­täin tyy­li­käs­tä Sonos desig­nia, vii­meis­te­ly teh­ty mus­tal­la pia­no­la­kal­la. Saa­ta­vil­la eril­lis­hin­nas­ta val­koi­nen kuo­ri. 2 vas­tak­kain ase­tel­tua ele­ment­tiä, tuke­va kote­lo ja teho­kas vah­vis­tin takaa­vat tar­kan ja ulot­tu­van bas­so­tois­ton. Kuten mui­den­kin Sonos tuot­tei­den kans­sa, on myös Sonos Subin asen­ta­mi­nen help­poa. Jous­ta­va asen­nus, sil­lä voit asen­taa subwoo­fe­rin joko ver­ti­kaa­li­seen tai hori­son­taa­li­seen asen­toon. Hin­ta 799 euroa sis. alv 24 %.

Taa­juus­vas­te ulot­tuu alas 25 Hert­siin asti.
Auto­maa­ti­nen ääni­ka­li­broin­ti huo­leh­tii täy­del­li­ses­tä äänia­lu­een tasapainosta.
Mitat (K x S x L): 402 x 158 x 380mm.
Pai­no: 16kg.

PLAY­BAR

Hui­ma paran­nus tv:n äänen­tois­toon. Muh­kea ja puh­das äänen­tois­to häm­mäs­tyt­tä­vän kom­pak­tis­ta kote­los­ta. Erit­täin help­po ottaa käyt­töön, hal­li­ta ja laa­jen­taa. Tar­vit­set vain kak­si joh­toa: vir­ta- ja opti­sen­kaa­pe­lin. Synk­ro­ni­soi­tuu mui­hin Sonos-tuot­tei­siin lan­gat­to­mas­ti. Ymmär­tää ja toi­mii lähes kaik­kien mark­ki­noil­la ole­vien kau­ko­sää­ti­mien kanssa.
Play­Bar tois­taa kaik­ki tele­vi­sioon kyt­ke­tyt lait­teet: tal­len­ta­va bok­sin, Blu-ray-soit­ti­men ja peli­kon­so­lit. Hin­ta 799 euroa sis. alv 24 %.

Con­nect

Sonos Con­nect on osa Sonos-jär­jes­tel­mää. Kyt­ke Con­nect aktii­vi­kai­ut­ti­miin, koti­teat­te­rii­si tai ste­reoi­hi­si, niin käy­tös­sä­si on kaik­ki Sonos-jär­jes­tel­män toi­min­nal­li­suu­det. Hin­ta 399 euroa sis. alv 24 %.

Voit soit­taa musiik­kia koti­ver­kos­sa­si ole­vil­ta tie­to­ko­neil­ta ja kova­le­vyil­tä, kuun­nel­la spo­ti­fy­ta (vaa­tii pre­mium-tilin) tai vaik­ka kuun­nel­la inte­re­net­ra­dion tuhan­sia kana­via. Sonos-jär­jes­tel­mää voit ohja­ta Sonok­sen CR200 kau­ko­sää­ti­mel­lä, tai vaik­ka ipadi,ipodilla,android-puhelimella tai android-tabletilla.

Con­nect

Sonos Con­nect on osa Sonos-jär­jes­tel­mää. Kyt­ke Con­nect aktii­vi­kai­ut­ti­miin, koti­teat­te­rii­si tai ste­reoi­hi­si, niin käy­tös­sä­si on kaik­ki Sonos-jär­jes­tel­män toi­min­nal­li­suu­det. Hin­ta 399 euroa sis. alv 24 %.

Voit soit­taa musiik­kia koti­ver­kos­sa­si ole­vil­ta tie­to­ko­neil­ta ja kova­le­vyil­tä, kuun­nel­la spo­ti­fy­ta (vaa­tii pre­mium-tilin) tai vaik­ka kuun­nel­la inte­re­net­ra­dion tuhan­sia kana­via. Sonos-jär­jes­tel­mää voit ohja­ta Sonok­sen CR200 kau­ko­sää­ti­mel­lä, tai vaik­ka ipadi,ipodilla,android-puhelimella tai android-tabletilla.

Connect:AMP

Sonos Con­nect Amp on Sonos-jär­jes­tel­män vah­vis­tin, jos­sa on sekä lan­ga­ton että tar­vit­taes­sa myös­kin lan­gal­li­nen vas­taan­ot­to. Se mah­dol­lis­taa lan­gat­to­man muusii­kin vas­taa­not­ta­mi­sen Sonos-jär­jes­tel­mäs­tä. Voit kuun­nel­la Play kai­ut­ti­mien kaut­ta musiik­kia koti­ver­kos­sa­si ole­vil­ta tie­to­ko­neil­ta ja kova­le­vyil­tä, spo­ti­fys­tä (vaa­tii pre­mium-tilin) tai vaik­ka tuhan­sil­ta inter­net­ra­dio­ka­na­vil­ta. Hin­ta 579 euroa sis. alv 24 %.

BOOST

Sonos Boost lai­tet­ta voit käyt­tää ensim­mäi­se­nä link­ki­nä lan­gat­to­maan rei­tit­ti­mee­si ja näin luo­da oman Sonos-ver­kon Sonos lait­teit­ten välil­le, jol­loin jär­jes­tel­mä on vakaam­pi ja häi­riö­va­paa. Sonos Boost sil­taa verk­ko­yh­tey­den läpi sei­nien ja ker­ros­ten, teol­li­suus­vah­vuis­ta sig­naa­lia käyt­täen. 360 ase­tet­ta sätei­le­vä Wifi estää skip­pai­lun, vii­veen ja tip­pu­mi­sen ver­kos­ta. Hin­ta 119 euroa sis. alv 24 %.